Skip to main content

COVID-19 resources here. | DLI offices are closed to walk-in customers.

Some of the Department of Labor and Industry's documents and webpages have been translated into Hmong.

Yeej muaj kev pab txog kev txhais lus

Yog tias koj xav tau, peb lub koos haum yeej muaj kev pab txog kev txhais lus dawb rau cov neeg es hais tsis tau lus Askiv zoo.  Tiv tauj peb thiab peb mam li hu mus rau tus neeg txhais lus. 


Apprenticeship

COVID-19

Labor Standards

Minnesota OSHA Compliance

Workers' Compensation Division

Yeeb yaj duab (videos)