Skip to main content

Frontline Worker Pay:  apply | resources | employer notice

Cov kev qhia no muaj cov xov tseem ceeb thiab kev pab rau cov tib neeg thiab koos haum los mus txhawb kev Them Nyiaj Rau Cov Neeg Ua Hauj Lwm Muaj Kev Phom Sij.


Muaj cov no hauv txoj kev qhia 

Frontline Worker Pay

Cov yeeb yaj kiab

Kev Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Muaj Kev Phom Sij yeeb yaj kiab tso hauv computer.

Cov lus tso rau hauv computer

Siv cov qauv lus thiab cov duab tso hauv computer no kom qhia ntau tshaj no txog Kev Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Muaj Kev Phom Sij, chaw ua hauj lwm, cov npoj yaig thiab lwm cov neeg.

  • Koj uas tau ua hauj lwm yam muaj kev phom sij thaum muaj tus kab mob COVID-19? Saib seb koj puas tsim nyog #FrontlineWorkerPay (Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Muaj Kev Phom Sij). Mus saib:  frontlinepay.mn.gov. | Have you been on the frontlines during the COVID-19 pandemic? See if you qualify for #FrontlineWorkerPay. Visit:  frontlinepay.mn.gov.

  • Xav seb koj puas tsim nyog #FrontlineWorkerPay (Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Muaj Kev Phom Sij)? Mus saib seb qhov uas tsim nyog yog dab tsi thiab cov xov tseem ceeb ntawm frontlinepay.mn.gov. | Wondering if you qualify for #FrontlineWorkerPay? Find the eligibility requirements and more information at frontlinepay.mn.gov.

  • Cov neeg ua hauj lwm muaj kev phom sij:  Ua tsaug uas koj sawv los pab thaum muaj tus kab mob COVID-19. Txog sij hawm mus lav nyiaj lawm. Mus saib:  frontlinepay.mn.gov. #FrontlineWorkerPay (Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Muaj Kev Phom Sij). | Frontline workers:  Thank you for stepping up during the COVID-19 pandemic. It's time to get your pay. Visit:  frontlinepay.mn.gov. #FrontlineWorkerPay

  • Cov neeg ua hauj lwm muaj kev phom sij tau los pab peb lawm. Tasm sim no txoj caij lav nyiaj lawm. Mus saib seb koj puas tsim nyog #FrontlineWorkerPay (Them Nyiaj Rau Neeg Ua Hauj Lwm Muaj Kev Phom Sij). Mus saib:  frontlinepay.mn.gov. | Frontline workers have been there for us. Now it's time to get paid. See if you qualify for #FrontlineWorkerPay. Visit:  frontlinepay.mn.gov.

Frontline Worker Pay 1
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download
Frontline Worker Pay graphic 4
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.

Download

Frontline Worker Pay graphic 2
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download
Frontline Worker Pay graphic 3
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download
Frontline Worker Pay graphic 5
An animated health care worker and delivery truck driver with text about applying for Frontline Worker Pay.
Download