Minnesota Department of Labor and Industry Orange bar
Minnesota Department of Labor and Industry Powered by google

Labor Standards -- Hmong (Hmoob) translations of DLI documents

Some of the Department of Labor and Industry's documents have been translated into Hmong (Hmoob).

Hmong/Hmoob translations
Labor Standards Paub koj cov cai kom zoo Know your rights
OSHA Koj muaj cai ua haujlwm hauv ib qho chaw puajphais thiab txhob ua rau koj muaj mob Employee rights
Poster Cov neeg ua hauj lwm muaj cai tau ... Minimum wage rate
Poster Kev ruaj ntseg thiab kev noj qab haus huv thaum ua hauj lwm Safety and health on the job
Poster Poob haujlwm? Unemployed?
Poster Nyiaj raug mob ntawm hauj lwm Workers' compensation
Workers' compensation Minnesota neeg ua hauj lwm raug mob kev noj nyiaj tsab ntawv Minnesota workers' compensation employee information sheet
DLI home page | Directions and maps | News and media | Website disclaimer